Skip to main content

Algemene Voorwaarden - Consultancy Innerness

Laatste update: November ’21

Innerness’ zakelijke dienstverlening, zijnde coaching, consultancy, learning & development en change management trajecten zijn onderhevig aan de ‘Algemene Voorwaarden – Consultancy Innerness’.

Deze algemene voorwaarden hebben voorrang op de eventuele voorwaarden van de Klant. Behoudens andersluidende en uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst, zijn alle zakelijke diensten bijgevolg afgesloten onder de hierna vermelde bedingen en voorwaarden. Deze voorwaarden maken deel uit van de dienstverleningsovereenkomst en hebben voorrang op de bepalingen ervan. Door het ondertekenen van de offerte erkent de Klant de algemene voorwaarden van Innerness te aanvaarden. 

Mocht enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig blijken te zijn, dan blijven de overige bepalingen onverkort gelden. Partijen verplichten zich ertoe in dat geval in plaats van de nietige bepaling een nieuwe geldige regeling te treffen, die het doel van de nietige bepaling zoveel mogelijk benadert.

Omschrijving opdracht

De Klant wenst het verrichten van bepaalde diensten binnen zijn bedrijf toe te vertrouwen aan Innerness, onderdeel van SC²D, met maatschappelijke zetel Benaetsstraat 19B, 3840 Borgloon. Innerness aanvaardt deze opdracht. De nauwkeurige beschrijving van deze diensten en de prijzen zijn opgenomen in huidige bestelbon/offerte. Eventuele wijzigingen aan deze diensten, modaliteiten of prijzen worden tussen partijen steeds schriftelijk vastgelegd. Innerness levert haar diensten in volledige onafhankelijkheid zonder enig ondergeschikt verband tussen de consultants van Innerness en de Klant.

Inspanningsverbintenis

Innerness zal zich naar beste kunnen inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met cliënt schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures. Alle diensten van Innerness worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover in de schriftelijke overeenkomst Innerness uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het betreffende resultaat tevens met voldoende bepaaldheid is omschreven. Eventuele afspraken betreffende een serviceniveau worden steeds slechts schriftelijk uitdrukkelijk overeengekomen.

Offertes

Offertes van Innerness zijn steeds vrijblijvend en kunnen slechts zonder afwijkingen worden aanvaard. Een offerte wordt in elk geval geacht te zijn verworpen indien deze niet binnen een maand is aanvaard. Onder offerte verstaan we een aan de Klant gedaan voorstel tot het aangaan van een overeenkomst. De toegekende tarieven creëren geen rechten naar toekomstige opdrachten toe.

Korting

Elke toegekende korting is éénmalig en schept geen rechten naar de toekomst. Innerness behoudt zich het recht om extra administratiekosten aan te rekenen bij wijziging van de originele opgemaakte factuur op verzoek van de Klant. 

Betaling

De verschuldigde prijzen, verhoogd met de BTW, worden per factuur aangerekend, en zijn, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, contant betaalbaar via overschrijving op het bankrekeningnummer IBAN BE59001592665026 BIC: GEBABEBB. 

Niet-betaling

Bij niet-betaling is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder aanmaning verwijlrente verschuldigd ten belope van 1% per maand, berekend op het bedrag aan achterstallige vergoedingen en BTW, dit in toepassing van artikel 1226 en 1229 Burgerlijk Wetboek. De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur, maakt al de andere, zelfs niet vervallen facturen onmiddellijk opeisbaar zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling. Daarenboven behoudt Innerness zich het recht om alle lopende orders op te schorten en/of te annuleren. Voormelde geldt onverminderd het recht voor Innerness om schadevergoeding te eisen voor alle door haar geleden schade. Elke vorm van verrekening of schuldcompensatie door de Klant van eventuele vorderingen van de Klant op Innerness met vorderingen van Innerness op de Klant wordt expliciet uitgesloten. Innerness heeft echter te allen tijde het recht en de bevoegdheid om vorderingen die zij heeft op de Klant te verrekenen met vorderingen die de Klant heeft op Innerness.

Administratieve kosten

Alle administratieve kosten en kosten van minnelijke invordering die Innerness maakt om de achterstallige vergoedingen te innen en elke andere schade die Innerness lijdt door de wanbetaling, worden vanaf de 60e dag na factuurdatum integraal doorgerekend aan de Klant, met een minimum van 10% van de achterstallige vergoedingen en BTW of € 100, al naargelang het hoogste bedrag. Dit eveneens in toepassing van artikel 1226 en 1229 Burgerlijk Wetboek. Bij niet-betaling binnen een periode van 15 dagen na de uiterste betaaldatum, kan Innerness onmiddellijk, van rechtswege en zonder aanmaning de overeenkomst verbreken lastens de Klant. Innerness zal de Klant in dat geval bij aangetekend schrijven in gebreke stellen en de datum meedelen met ingang waarvan deze overeenkomst als ontbonden wordt beschouwd.

Informatie

Innerness verleent haar diensten binnen de perken van de door de Klant verstrekte informatie en toegekende bevoegdheden. De Klant verbindt er zich toe alle nodige en relevante informatie te bezorgen aan Innerness. Innerness is er niet toe gehouden controle uit te oefenen op de inhoud, de juistheid en de volledigheid van de gegevens die de Klant hem verstrekt. 

Aansprakelijkheid

Alle adviezen die verstrekt worden door Innerness zijn vrijblijvend en worden door de Klant naar diens goeddunken geïmplementeerd. De Klant kan geen aanspraak maken op schadevergoeding voor financiële verliezen aan intresten of beleggingen of verhoopte winsten, gevolgen van een staking, verhoging van de algemene kosten, enz. De aansprakelijkheid van Innerness met betrekking tot aan de Klant geleverde diensten is in elk geval beperkt tot ofwel de terugbetaling van de door de Klant betaalde prijs, ofwel het opnieuw uitvoeren van de diensten, naar keuze van Innerness. De totale aansprakelijkheid van Innerness, zal nooit meer bedragen dan de prijs die door de Klant aan Innerness werd betaald voor de diensten die aanleiding gaven tot het schadegeval.

Overmacht

Innerness is bevrijd van zijn verbintenissen in geval van overmacht of hardship. Als gevallen van overmacht/hardship worden steeds beschouwd: brand, technische storingen, computeruitval en alle andere situaties die de werkzaamheden van Innerness ernstig bemoeilijken of onredelijk zwaar maken. 

Vertrouwelijkheid

Zowel de Klant als Innerness duiden elk voor zich één of meerdere contactpersonen aan. Het opvragen en/of verstrekken van gegevens gebeurt enkel via deze personen. Innerness verbindt er zich toe alle gegevens die hem in uitvoering van deze overeenkomst worden verstrekt door de Klant, strikt vertrouwelijk te behandelen. Innerness zorgt voor de nodige beveiliging om de vertrouwelijkheid van de gegevens te verzekeren. 

Intellectuele rechten

Tussen partijen is er geen overdracht van intellectuele eigendom. Elke partij behoudt dan ook de intellectuele eigendomsrechten op de bekend gemaakte respectievelijk ontwikkelde tools, software programma’s en toebehoren in ruime zin. Het is verboden deze tools, software programma’s en toebehoren te vervreemden, te verpanden of over te dragen aan derden zonder toestemming van de andere partij. 

Annulatie

Alle ingeplande dagen die later dan 10 werkdagen voor de uitvoering ervan worden geannuleerd, zullen voor het volledige bedrag worden gefactureerd behoudens uitdrukkelijke schriftelijke afwijking in de bestelbon. 

Duurtijd en einde

De dag waarop dit contract in werking treedt, de duurtijd ervan, de opzegtermijn en de eventuele automatische verlengingen worden beschreven in de bestelbon, die als bijlage deel uitmaakt van deze overeenkomst. De opzeg dient bij aangetekend schrijven aan de andere partij te worden aangezegd. Bij gebreke aan specifieke bepalingen wordt de opdracht aangevat na ontvangst van de ondertekende bestelbon/offerte. Alle geleverde prestaties en gedane kosten worden gefactureerd vanaf die datum.

Contract

Het contract neemt automatisch een einde door het overlijden, het kennelijk onvermogen, de ontbinding of het faillissement van de Klant. Bij kennelijk onvermogen of faillissement eindigt het contract van rechtswege op het ogenblik dat de betalingen aan Innerness gestaakt worden. 

Klachten

Om ontvankelijk te zijn moeten alle klachten aan Innerness worden gemeld per aangetekend schrijven binnen de acht dagen na ontvangst van de diensten of facturen. De klacht zal duidelijk omschreven zijn, zoniet kan ze niet worden aanvaard. Een eventuele door ons te betalen schadevergoeding kan nooit meer bedragen dan de waarde van de door ons uitgevoerde prestaties. Het indienen van een klacht op zich ontheft een cliënt niet van zijn betalingsverplichting.

Bevoegdheid en toepasselijk recht

Deze overeenkomst zal te goeder trouw door beide partijen worden nageleefd. Alle geschillen in verband met de uitvoering van deze overeenkomst zullen door partijen in minnelijk overleg worden beslecht. Indien ze niet tot een akkoord komen, is uitsluitend de rechtbank van Tongeren bevoegd, zelfs bij vordering in tussenkomst en vrijwaring en bij meerdere verweerders. Het Belgische recht is op deze overeenkomst van toepassing. 

Wijziging algemene voorwaarden

Innerness behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.

Close Menu

Innerness

Privé praktijk
Benaetsstraat 19B
3840 Borgloon
Limburg

T: +32 (0)495 55 90 60
E: anja@innerness.be