Skip to main content

Algemene Voorwaarden - Particuliere dienstverlening

Laatste update: November ’21

Toepassingsgebied

De particuliere dienstverlening, zijnde het gehele therapie aanbod en de persoonlijke coachingstrajecten uitgevoerd door Innerness en zijn geassocieerde coaches/therapeuten, zijn onderhevig aan de ‘Algemene Voorwaarden – Particuliere dienstverlening Innerness’. Innerness is onderdeel van SC²D, met maatschappelijke zetel Benaetsstraat 19B, 3840 Borgloon. 

Mocht enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig blijken te zijn, dan blijven de overige bepalingen onverkort gelden. Partijen verplichten zich ertoe in dat geval in plaats van de nietige bepaling een nieuwe geldige regeling te treffen, die het doel van de nietige bepaling zoveel mogelijk benadert.

Producten en diensten

De praktijk Innerness garandeert een hoge kwalitatieve dienstverlening en doet er alles aan om vermeldingen op haar website en andere informatiekanalen correct voor te stellen. Toch kan het uitzonderlijk voorkomen dat bepaalde gegevens fouten bevatten. Indien een vermelding een kennelijke vergissing bevat, behoudt de praktijk Innerness zich het recht om eventuele orders op basis van die kennelijke vergissing te annuleren.

Therapeutische begeleiding

De praktijk Innerness biedt holistische, therapeutische begeleiding. De begeleiding heeft tot doel de cliënt professionele ondersteuning te bieden bij problemen rond zijn/haar welzijn en fysieke, emotionele, geestelijke en energetische gezondheid. Ze stelt de cliënt in staat zijn/haar problemen op te lossen en/of anders om te gaan met de uitdagingen van zijn/haar leven. De dienstverlening betreft een middelenverbintenis, geen resultaatsverbintenis.

Recht op vrije deelname en aansprakelijkheid

De cliënt geeft zijn toestemming om de professionele relatie te laten aanvangen. Zo wordt het recht op vrije deelname van de cliënt gegarandeerd. Cliënt behoudt met andere woorden het recht om de werkrelatie op elk moment in het proces te beëindigen. Onverminderd de verplichtingen en verantwoordelijkheden van de praktijk Innerness, blijft de cliënt zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor eigen beslissingen, acties of gevolgen daarvan.

Indien de professionele relatie echter tot stand komt op vraag van een externe opdrachtgever die daartoe een wettelijke bevoegdheid heeft, is de toestemming van de cliënt niet vereist. Andere uitzonderingen op het recht op vrije deelname dienen zich aan wanneer de cliënt niet in staat is om een weloverwogen beslissing te nemen. Beslissingsbevoegdheden wordt dan rechtstreeks overgedragen aan ‘direct betrokkenen’ of de wettelijke vertegenwoordigers, zijnde de ouders, partner, voogd of rechter.

Totstandkoming en wijziging overeenkomst

Een overeenkomst kan zowel een traject als losse verrichtingen betreffen. Een overeenkomst tussen de therapeut en de patiënt/cliënt komt tot stand door een schriftelijke acceptatie van de prijsafspraak door de patiënt/cliënt of een mondelinge bevestiging van een individueel consult.

Indien een acceptatie van een prijsopgave voorbehouden en/of wijzigingen inhoudt, komt de overeenkomst pas tot stand nadat de therapeut schriftelijk heeft ingestemd met deze voorbehouden en/of wijzigingen. Wijzigingen van dan wel aanvullingen op de overeenkomst komen slechts tot stand nadat beide partijen deze schriftelijk of ingeval van een individueel consult mondeling hebben bevestigd.

Duur overeenkomst, opschorting en ontbinding

Tenzij in de overeenkomst anders is bepaald, wordt deze aangegaan voor de duur van een traject c.q. losse verrichtingen. Na afloop van de overeengekomen contractperiode kan de overeenkomst in overleg tussen beide partijen worden verlengd.

Indien het vertrouwen van de praktijk Innerness in de kredietwaardigheid van de cliënt wordt geschokt door laattijdige betaling of wanbetaling of wanneer er aanwijsbare gebeurtenissen zijn die het vertrouwen in de goede uitvoering van aangegane verbintenissen in vraag stellen en/of onmogelijk maken, behoudt de praktijk Innerness zich het recht voor alle lopende diensten op te schorten en van de cliënt de geschikte waarborgen te eisen.

De praktijk Innerness kan de begeleiding of overeenkomst ook opschorten of ontbinden wanneer blijkt dat doorverwijzing naar aangepaste of gespecialiseerde hulp aangewezen is.In dat geval wordt stopzetting en doorverwijzing gemotiveerd en helder gecommuniceerd. De praktijk Innerness behoudt het recht op betaling van geleverde prestaties maar toekomstig geplande sessies worden geannuleerd en niet verrekend.

Annulatie

Annuleren of verplaatsen van een sessie kan kosteloos tot 24u voor aanvang. Als tijdstip van annulatie geldt het tijdstip dat de praktijk Innerness de annulatie ontvangt per e-mail of telefoon.

Voor latere annulaties of wanneer de cliënt niet komt opdagen wordt een forfaitaire schadevergoeding van het afgesproken bedrag van de sessie aangerekend. Komt de cliënt te laat dan wordt de duur van de sessie niet verlengd. De cliënt is evenwel het bedrag van de volledige sessie verschuldigd.

Kwaliteitsborging, beroepsgeheim, deontologie

Alle dienstverlening van de praktijk Innerness wordt verzorgd door Anja Driesmans, opgeleid in de prenatale psychotherapie, gediplomeerd dans- en bewegingstherapeut en traumatherapeut. Zij is tevens aangesloten bij de Beroepsvereniging voor Creatieve Therapie BVCT – ABAT. Ze respecteert de deontologische code, het beroepsgeheim en het recht op informatie. De cliënt kan rekenen op bepaalde rechten die vastgelegd zijn in de Wet op de Patiëntenrechten.

Privacy

De praktijk Innerness draagt zorg voor de privacy van de cliënt en verwerkt zijn/haar persoonsgegevens voor cliëntenbeheer: het verzorgen van goede therapeutische zorg, informatieverstrekking m.b.t. diensten, financiële afhandeling en boekhoudkundige verwerking. De cliënt is verantwoordelijk voor het correct doorgeven van zijn of haar gegevens en eventuele wijzigingen daaromtrent. Het privacybeleid van de praktijk Innerness staat beschreven op https://www.innerness.be/privacybeleid/

Tarieven

De gehanteerde tarieven voor individuele consultaties worden bij het eerste kennismakingsgesprek meegedeeld. Indien er een prijswijziging wordt doorgevoerd, zal dit tijdig aan de cliënt worden meegedeeld. 

Betaling

Betaling gebeurt na afloop van sessie of bij overschrijving. Met de betaling van uw eerste consultatie/factuur stelt u zich automatisch akkoord met de algemene voorwaarden van Innerness. Eventuele andere, bijkomende kosten, worden verrekend bij de eerstvolgende sessie of gestort op de rekening van de praktijk Innerness, IBAN BE59001592665026 BIC: GEBABEBB.

Indien sprake is van een traject kunnen partijen een betaling in termijnen overeenkomen.

Bij elke laattijdige betaling is een interest verschuldigd aan 10% per maand en een schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag, met een minimum van €50,00. Voor elke herinneringsbrief die gestuurd moet worden, wordt een administratieve kost van €15,00 aangerekend. Alle bovenvermelde bedragen zijn van rechtswege en zonder ingebrekestelling opeisbaar.

Overmacht

De praktijk Innerness stelt alles in het werk om haar diensten op het afgesproken tijdstip te leveren. In uitzonderlijke gevallen kan het gebeuren dat hiervan moet worden afgeweken omwille van onvoorziene omstandigheden waar de praktijk Innerness geen vat op heeft. In dergelijke gevallen kan de praktijk Innerness niet aansprakelijk worden gesteld voor laattijdige levering. Er wordt dan in samenspraak met de cliënt naar een nieuwe datum gezocht.

In geval van tijdelijke of blijvende overmacht is de praktijk Innerness gerechtigd de overeenkomst te beëindigen, dan wel haar prestaties op te schorten zonder dat de cliënt enig recht heeft op een schadevergoeding kan doen gelden. Indien de praktijk Innerness op grond van overmacht de overeenkomst beëindigt, houdt deze het recht op betaling van alle geleverde prestaties. In dergelijke gevallen van overmacht wordt de cliënt desgewenst doorverwezen naar een collega.

Intellectuele rechten

De praktijk Innerness behoudt alle intellectuele rechten op logo’s, foto’s, namen, teksten, materialen, producten en diensten die zij aanbiedt. Materiaal mag niet verspreid worden zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de praktijk Innerness.

Klachtenprocedure

Hulpverlenen is mensenwerk. Als aan de verwachting van de cliënt niet wordt beantwoord of als hij/zij ontevreden is over een aspect van de hulpverlening kan hij/zij dit kenbaar maken via telefoon, e-mail, schriftelijk of in een persoonlijk onderhoud. Bij voorkeur worden klachten over geleverde diensten rechtstreeks gericht aan de praktijk Innerness binnen de 8 werkdagen na de prestatie waarop de klacht betrekking heeft. Het uiten van een klacht ontslaat de cliënt niet van de betalingsverplichting.

Onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch Recht. Bij eventuele geschillen die niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Tongeren bevoegd.

Wijziging algemene voorwaarden

Innerness behoudt zich het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen.

Close Menu

Innerness

Privé praktijk
Benaetsstraat 19B
3840 Borgloon
Limburg

T: +32 (0)495 55 90 60
E: anja@innerness.be